หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  
 
วัดลำโพ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2562 ระว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 มีนาคม 2562
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01 โครงการปรั [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 50 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 47 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 06 จัดซื้อเสา [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01 โครงการปรับ [ 27 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 06 จัดซื้ออาห [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก. 01 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 63 
ข้อหารือเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิจารณาการตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคา [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 120 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 89 
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 185 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 77 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ขอจำหน่าย (ขายรวม)ท [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 131 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 77 
 
 
 
 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
 
 
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒ [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒ [ 14 พ.ค. 2562 ]

 
 
   
   
 
 
นบ0023.3/ว593 การขยายกำหนดการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน [ 17 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว8944 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว2297 แต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว2296 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.4/ว2298 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว110 ส่งประกาศ ก.กอบต. จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล งสยงานการสอน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว582 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA : สถ.-อปท. ประจำปี 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว581 การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่มีข้อมูลสายทางตามบัญชีรายการที่จัดส่งให้ตรวจสอบให้ดำเนินการเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล หรือกรณีมีชื่อถนนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบในบัญชีให้จำหน่ายออกจากระบบฐานข้อมูล [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว2013 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2264 การจัดทแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2563 -2567 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
   
 

เจ้าหน้าที่ อบต ลำโพ กรุณาตอบคำถามในกระดานด้วยได้ไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0  
เสียงกระแสไฟฟ้าและประกายไฟ จากเสาแรงสูงตรงข้าม รร สารสาส์น (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 110  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องถังขยะ(แต่ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่) (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 175  ตอบ 0  
กองทุนหมุ่บ้าน * * * ้ได้ที่ไหน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 177  ตอบ 0  
ควรเพิ่มจำนวนป้ายรณรงค์อย่าเปิดไฟสูงในเวลามืดช่วงทุ่งนาก่อนถึง อบตลำโพ (16 ส.ค. 2561)    อ่าน 185  ตอบ 0  
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่อย่าเปิดไฟสูงในเวลากลางคืนเพื่อลดอุบัติเหตุ (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 217  ตอบ 0  
ฝากดูแลและประสานงานเรื่องถนนทรุดจากการวางท่อรอดใต้ถนนหน้า รร สารสาสน์ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 310  ตอบ 1  
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20 มี.ค. 2561)    อ่าน 281  ตอบ 0  
ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุเพืีอรับเบี้ยยังชีพ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 576  ตอบ 7  
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 691  ตอบ 0  
งานก่อสร้างสะพานขวางถนน (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 800  ตอบ 1  
สำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกหันโรคพิษสุนัขบ้า (12 มี.ค. 2561)    อ่าน 236  ตอบ 0  
วัคซีนพิษสุนัขบ้า (12 มี.ค. 2561)    อ่าน 227  ตอบ 1  
ถังขยะใหม่ จะมี * * * กเมื่อไหร่ (7 ก.พ. 2561)    อ่าน 539  ตอบ 2  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 306  ตอบ 0  
 
 
ขนมอบลำโพ
เรือสองตอน
 
 
อบต.บางคูรัด เลี้ยงสุนัขสร้างความเดือดร้อน (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด บ้านสุนัข (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ขอวันพักผ่อนบ้าง เสาร? อาทิย? (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ต้นไม้ ปากซอยหมอเหลียง (ติดปั้ม LPG ) ข้างเทศบาล (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทม.พิมลราช เดี๋ยวนี้รถบรรทุก รถพ่วงเข้ามาวิ่งในหมู่บ้านพฤกษา3มากขึ้น (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทม.พิมลราช กลิ่นฉี่แมวและบุกรุกบ้านข้างเคียง (12 พ.ค. 2562)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.ลำโพ เจ้าหน้าที่ อบต ลำโพ กรุณาตอบคำถามในกระดานด้วยได้ไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ถนนหมูบ้านพฤกษา3 (9 พ.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา ไฟทางดับบางจุด (4 พ.ค. 2562)    อ่าน 77  ตอบ 1
 
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ