วัดลำโพ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2562 ระว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 มีนาคม 2562
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 06 จัดซื้ออาห [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก. 01 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 30 
ข้อหารือเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิจารณาการตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคา [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 140 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ขอจำหน่าย (ขายรวม)ท [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 63 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 52 
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 58 
รับสมัครประกวดร้องเพลง กระทง หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 77 
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 65 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 62 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 25 [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 55 
 
 
 
 
 
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ต [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างเหล็ก จำนว [ 14 มี.ค. 2562 ]

 
 
   
   
 
 
นบ0023.5/ว1303 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1302 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล  [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว314 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว312 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562  [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1300 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว315 เชิญประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว313 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมบริจากโลหิต ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1227 การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1229 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562  [ 13 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1244 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดนนทบุรี [ 13 มี.ค. 2562 ]     
   
 

สอบถามเรื่องถังขยะ(แต่ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่) (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 89  ตอบ 0  
กองทุนหมุ่บ้าน * * * ้ได้ที่ไหน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 89  ตอบ 0  
ควรเพิ่มจำนวนป้ายรณรงค์อย่าเปิดไฟสูงในเวลามืดช่วงทุ่งนาก่อนถึง อบตลำโพ (16 ส.ค. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 0  
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่อย่าเปิดไฟสูงในเวลากลางคืนเพื่อลดอุบัติเหตุ (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 147  ตอบ 0  
ฝากดูแลและประสานงานเรื่องถนนทรุดจากการวางท่อรอดใต้ถนนหน้า รร สารสาสน์ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 200  ตอบ 1  
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20 มี.ค. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 0  
ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุเพืีอรับเบี้ยยังชีพ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 473  ตอบ 7  
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 611  ตอบ 0  
งานก่อสร้างสะพานขวางถนน (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 710  ตอบ 1  
สำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกหันโรคพิษสุนัขบ้า (12 มี.ค. 2561)    อ่าน 160  ตอบ 0  
วัคซีนพิษสุนัขบ้า (12 มี.ค. 2561)    อ่าน 164  ตอบ 1  
ถังขยะใหม่ จะมี * * * กเมื่อไหร่ (7 ก.พ. 2561)    อ่าน 459  ตอบ 2  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 246  ตอบ 0  
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (4 ธ.ค. 2560)    อ่าน 330  ตอบ 0  
รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30 พ.ย. 2560)    อ่าน 304  ตอบ 0  
 
 
ขนมอบลำโพ
เรือสองตอน
 
 
ทม.พิมลราช รบกวนตรวจแค้มก่อสร้าง (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด จ้างตัดต้นไม้ (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด การบริการเก็บขยะในหมู่บ้านพฤกษา3 (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 302  ตอบ 6
ทม.พิมลราช อยากให้มาลอกท่อระบายน้ำ ม.บัวทอง4 ช1/5 หน่อยคะ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ เกมสล็อตออนไลน์ที่คุณสามารถเล่นได้ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ไทรน้อย สล็อตได้เงินจริงที่ยอดที่สุด (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 4
ทม.พิมลราช หน่วยเลือกตั้งที่ 17 บริเวณหน้าร้านลุงลี (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 4
ทม.พิมลราช ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ไทรน้อย ขอคำแนะนำเบื้องต้น กรณีปัญหาเด็กแว๊นป่วนหมู่บ้าน เรื้อรัง (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0
 
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ