หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2561
และเดือนมกราคม 2562 – เดือนกันยายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503)
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2561
และเดือนมกราคม 2562 – เดือนกันยายน 2562 ด้วยตนเอง
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 10.35 น. โดย คุณ ธนาศักดิ์ คนทน

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,515,216 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554